Στοκάρισμα και φινίρισμα τοίχων από γυψοσανίδα

Η αρμολόγηση και το φινίρισμα είναι αποφασιστικοί παράγοντες στην αξιολόγηση της ποιότητας του δομικού στοιχείου και ιδιαίτερα της τελικής του επιφάνειας.

Τα συστήματα αρμολόγησης είναι ειδικά εξελιγμένα και βασίζονται στη διαμόρφωση των άκρων των γυψοσανίδων και στην ποιότητα του υλικού αρμολόγησης. Πριν την αρμολόγηση οι γυψοσανίδες πρέπει να ελέγχονται αν είναι σταθερά βιδωμένες και οι κεφαλές των βιδών να μη προεξέχουν. Τα κατά πλάτος κομμένα άκρα των γυψοσανίδων δεν περικλείνονται από χαρτί και πρέπει πριν το στοκάρισμα να πλανίζονται υπό γωνία 45 μοιρών κατά τα 2/3 του πάχους της γυψοσανίδας και η ακμή του κομμένου χαρτιού από την εμφανή πλευρά να γυαλοχαρτίζεται. Οι αρμοί πρέπει να ξεσκονίζονται και αν δυνατόν να ασταρώνονται.  Η θερμοκρασία του χώρου κατά την διάρκεια της αρμολόγησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10C. Σε περίπτωση πολλαπλών στρώσεων γυψοσανίδας γεμίζονται απλά οι αρμοί των εσωτερικών στρώσεων ενώ οι αρμοί της τελευταίας στρώσης στοκάρονται κανονικά. Συγκεκριμένα οι αρμοί γεμίζονται και αργότερα ξύνεται το υλικό που προεξέχει. Στο δεύτερο στάδιο εργασίας το υλικό απλώνεται και επιπεδώνεται με μεγάλη σπάτουλα για να δημιουργηθούν λεία περάσματα από γυψοσανίδα σε γυψοσανίδα. Συνίσταται στους αρμούς των κομμένων άκρων της τελευταίας στρώσης να γίνεται στοκάρισμα με χρήση ταινίας αρμού ανεξάρτητα από το υλικό αρμολόγησης. Επίσης στοκάρονται τα σημεία εσοχών από τις βίδες στερέωσης. Για το στοκάρισμα των αρμών γυψοσανίδων απαιτείται οπωσδήποτε η χρήση ταινίας. Η ταινία είναι ο οπλισμός του αρμού και μπορεί να αποτελείται από χαρτί υψηλής ποιότητας με λεπτή διάτρηση ή από αυτοκόλλητο δικτυωτό υαλόπλεγμα ή από υαλούφασμα για αρμολόγηση πλακών Fireboards.

Ποιότητα επιφάνειας
Οι απαιτήσεις για την τελική επιπεδότητα, το επιδιωκόμενο είδος της επιφάνειας πρέπει να είναι ξεκάθαρες και να προσδιορίζονται ακριβώς. Ανάλογα με την βαθμίδα ποιότητας πρέπει να είναι σαφής η επιθυμητή επιπεδότητα., το επιδιωκόμενο είδος της επιφάνειας και ο τρόπος επεξεργασίας. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας επιφανειών που ισχύουν, καθορίζονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων τέσσερις ενδεικτικές βαθμίδες ποιότητας Q1, Q2, Q3 και Q4. Για κάθε βαθμίδα γίνονται αποδεκτά καθορισμένα στάδια εργασίας διαμόρφωσης της επιφάνειας. Όταν δεν υπάρχουν απαιτήσεις οπτικής ποιότητας επαρκεί η τεχνικά αναγκαία αρμολόγηση. Εάν στην συγγραφή υποχρεώσεων του έργου δεν αναφέρεται κάτι σχετικώς, τότε ως ισχύουσα υποχρέωση θεωρείται ο συμβατικός τρόπος αρμολόγησης και φινιρίσματος δηλαδή η βαθμίδα Q2. Εάν η εκτίμηση ποιότητας της επιφάνειας επηρεάζεται από φυσικό ή τεχνητό φως παράλληλο προς την επιφάνεια, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να διαθέτει αντίστοιχες συνθήκες φωτισμού κατά το στάδιο της επεξεργασίας της επιφάνειας.

 

Πηγή: http://www.buildingthefuture.gr